Adatvédelem

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

hatályos 2013. szeptember 15-től

A www.torodental.hu weboldal üzemeltetője az Openonline Kft (9023 Győr, Verseny u. 32., Cg. 08-09-024464 cégjegyzékszámú, 24192877-2-08 adószámú).

 

A www.torodental.hu weboldal üzemeltetője a személyes adatok védelme érdekében, továbbá az információs önrendelkezési jog és az információszabadság követelményeinek messzemenő betartása érdekében az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot, alapvető információkat és általános szerződési feltételeket teszi közzé:

A szolgáltató elnevezése: OpenOnline Kft.
Székhelye: 9023 Győr, Verseny utca 32.
Cégjegyzékszáma: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 08-09-024464
Adószáma: 24192877-2-08
E-mail: info@openonline.hu

Az Openonline Kft. a www.torodental.hu weboldalon keresztül kifejtett adatbázis-fenntartói és adatkezelői tevékenysége során magára nézve kötelezőnek tekinti
- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit,
valamint különös figyelmet fordít a Strasbourg-ban 1981. január 28. napján megkötött nemzetközi egyezmény előírásainak betartására („Egyezmény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során”, kihirdetve az 1998. évi VI. törvény útján).

Az Openonline Kft. által kifejtett adatkezelési tevékenység kizárólag a felhasználók önkéntességén alapul. Az adatkezelési tevékenységre kizárólag célhoz kötötten kerülhet sor.

Az Openonline Kft. a birtokába jutott adatokat minden esetben bizalmasan kezeli, azokat bármiféle illetéktelen hozzáféréstől megóvja és garantálja az adatok védelmét.

Mindezeknek megfelelően az Openonline Kft. a felhasználók adatait kizárólag az adatbázis-fenntartói és adatkezelői tevékenysége körében, az adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően és a jogszabályok keretei között kezelheti.

Amennyiben a weboldal üzemeltetője a jelen adatkezelési nyilatkozatot módosítja, úgy a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal a jelen weboldalon keresztül tájékoztatja a felhasználókat a várható változásokról.
Adatkérés

A Felhasználó magát a weboldalt bármiféle személyes adat megadása nélkül jogosult használni; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A Felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatok megadására kérheti fel az Üzemeltető a Felhasználót:

név és elérhetőségek, beleértve az e-mail címet, lakcímet, valamint a vállalatára vonatkozó adatokat;
ip-címe, sütik
személyes és szakmai érdeklődésére vonatkozó információk;
demográfiai adatok (pl. neme, születési ideje);
termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és
az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, annak érdekében, hogy a termékeinkről és a szolgáltatásainkról a további információkat a Felhasználó számára leginkább megfelelő csatornán (pl. email, levél, stb.) tudjuk nyújtani.

1. A kezelt adatok köre

A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Üzemeltető ezúton is kijelenti, és a jövőre nézve kötelezi magát arra, hogy ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A Weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók, valamint és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. Továbbá kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:
a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;
hírleveleink eljuttatásához;
belső nyilvántartásához; a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
a Weboldal tartalmának testre szabásához;
ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a kiadványokat, amelyeket honlapunkon megrendel.
A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon, faxon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az Üzemeltető a személyes adatokat kizárólag csak célhoz kötötten használja és kezeli, azokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja. A Felhasználó által megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A Felhasználó személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Amennyiben az Üzemeltető tájékoztatást kívánna nyújtani azokról a termékekről és lehetőségekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót, ilyen jellegű tájékoztatást levélben, telefonon, faxon vagy e-mailben küld a Felhasználó részére, kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.

Amikor a Felhasználó személyes adatait megadja, lehetősége van arra, hogy megjelölje, hogy azokat direkt marketing célokra az Üzemeltető ne használja fel. Amennyiben a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, az Üzemeltető nem keresi fel a direkt marketing céljából. Ha a Felhasználó az Üzemeltető ügyfele, vagy korábban tájékoztatást kért tőle termékeinkről, előfordulhat, hogy termékskálájáról e-mailben is tájékoztatja, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri.

Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az Üzemeltető részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

3. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

4. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető adatkezelői férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

5. A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről (székhely: n/a) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (L. fent), illetve a(z) info@openonline.hu e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A fentieken túl az Üzemeltető havonta elektronikus levél útján jelentkezik valamennyi érvényes regisztrációval bíró Felhasználónál: ebben tájékoztatja őt a leiratkozás lehetőségéről, ha a Felhasználó a weboldal szolgáltatásait a jövőben már nem kívánná igénybe venni.

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

6. Adatbiztonsági intézkedések

Az Üzemeltető a személyes adatokat a honlap tárhelyszolgáltatójának szervererein tárolja, amelyek a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a felhasználó álláspontja szerint a weboldal üzemeltetője megsértette a Felhasználónak a személyes adatai védelméhez való jogát, úgy jogorvoslatért fordulhat, és igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú – személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

8. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

9. Fontos webcímek

Privátszférát erősítő technológia

Privacy Enhancing Technologies
Free Privacy Enhancing Technologies

Adatvédelmi információk

Adatvédelmi biztos
Hírközlési Fogyasztói Jogok képviselője


Keressen minket facebookon is!

heraeus

bredent

bego

mkerh logoo